Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten,
mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en
verdere overeenkomsten van NOVA verkeersopleidingen, behoudens indien en voor zover NOVA
verkeersopleidingen schriftelijk anders verklaart.
1.2. In alle gevallen, waarin door NOVA verkeersopleidingen van een bepaling deze algemene
voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. NOVA verkeersopleidingen is eerst gebonden nadat door
haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
1.4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door NOVA verkeersopleidingen aan de cursist is
bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na
ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.

Artikel 2. Verplichtingen
NOVA verkeersopleidingen is verplicht er zorg voor te dragen dat:
2.1. de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die
worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
2.2. de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht;
2.3. de cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde type auto en zal in principe ook het rijexamen in
die auto afleggen;
2.4 de aanvraag voor het rijexamen door NOVA verkeersopleidingen– onder voldoening van de
daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk
is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de
leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten
van het examen aan NOVA verkeersopleidingen heeft voldaan;
2.5 alle noodzakelijke (bedrijfs)verzekeringen aanwezig zijn;
2.7. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de
bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan NOVA verkeersopleidingen hiervan
melding moet maken.

Artikel 3. Verplichtingen cursist
3.1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te
volgen;
3.2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij
niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te
voldoen.
3.3. Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist
te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.
3.4 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 2 volledige werkdagen voor
de les, aan NOVA verkeersopleidingen melden. In dat geval worden geen kosten in rekening
gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.
3.5. Een rijles die binnen 2 volledige werkdagen wordt afgezegd, wordt volledig in rekening
gebracht.
3.6. Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, tussentijdse toets of andere
deeltoets dient de cursist NOVA verkeersopleidingen te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de
reservering van het examen te bevestigen.
3.7.Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te
verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of
drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
3.8. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de
bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. NOVA verkeersopleidingen is niet
aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het
ontbreken van de benodigde bescheiden.
3.9. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen,
dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan NOVA verkeersopleidingen. Indien de
cursist nalaat dit te vermelden, dan is NOVA verkeersopleidingen hiervoor niet aansprakelijk.
3.10 Opgelegde sancties wegens het overtreden van de wegenverkeerswet (bekeuringen) zijn in het
geval van een rijopleiding A (motorfiets) voor rekening van de cursist, tenzij anders is besproken en
afgesproken.

Artikel 4. Betaling
4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het

overeengekomen bedrag voor de praktijk- en theorieles vooraf te voldoen. De kosten van de leer-
en lesboeken ten behoeve van de praktijk- en /of theorielessen dienen bij aflevering contant te

worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De cursist ontvangt
een factuur als betaalbwijs.
4.2 NOVA verkeersopleidingen is gerechtigd tijdens de duur van de les-overeenkomst de lesprijs
aan te passen. De cursist heeft in dat geval het recht om de les-overeenkomst te ontbinden, van
welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.

4.3. Indien een rijles niet contant wordt voldaan, dan ontvangt de cursist een factuur. Indien deze
factuur niet binnen vier weken wordt voldaan, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim. Bij verzuim van de cursist, is hij/zij de wettelijke rentevergoeding verschuldigd, te
rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
4.4. Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal
de vordering uit handen worden gegeven aan Van Arkel Gerechtsdeurwaarders & Incasso en het
bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke
als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het
verschuldigde bedrag.
4.5. Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft NOVA verkeersopleidingen het recht om de
betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of
slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen
zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van
schade, gederfde winst en interest.
4.6. De cursist kan in het geval van artikel 4.5 aan die overeenkomst geen enkel recht meer
ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde
opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen
kortingen te vervallen.

Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets
5.1.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de
examenaanvraag vooraf en gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden aan NOVA
verkeersopleidingen te worden voldaan.
5.2. Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist
zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag
aan NOVA verkeersopleidingen is opgegeven.
5.3. Het verzeten van een gepland examen is niet mogelijk, hoge uitzonderingen daargelaten. Er
worden dan wel administratiekosten in rekening gebracht. Voor een theorie-examen is dat €10,35
en voor het verzetten van een praktijkexamen wordt € 22,50 in rekening gebracht.
5.4. NOVA verkeersopleidingen is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd
tussentijdse prijswijzigingen van het theorie examen, dan wel het praktijkexamen door te
berekenen.

Artikel 6. Praktijkexamen
6.1. Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist
omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven,
draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

6.2. Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden
op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan NOVA verkeersopleidingen de
cursist een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.
6.3. Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan NOVA verkeersopleidingen besluiten het
examen te weigeren of uit te stellen.

Artikel 7. Beëindigen van de les-overeenkomst
7.1. Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel NOVA
verkeersopleidingen als de cursist het recht om de les-overeenkomst tussentijds te beëindigen.
Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen en wel tegen de
eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden
afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval
recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de
bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten.
De cursist is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het
gestelde in artikel 3.3.
7.2. Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan
kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs
niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gehoudenheid de lesprijs van een lesuur
verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is,
dan zal NOVA verkeersopleidingen het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het
door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten onder
aftrek van eventuele kortingen.
7.3. NOVA verkeersopleidingen kan de les-overeenkomst slechts beëindigen om dusdanig
dringende redenen, dat van NOVA verkeersopleidingen onmogelijk verwacht kan worden deze te
continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor NOVA
verkeersopleidingen nog niet heeft gepresteerd.
7.4. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.
7.5. Bij beëindiging van de les-overeenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie
van aan NOVA verkeersopleidingen betaalde examengelden ter hoogte van het door de
bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover NOVA verkeersopleidingen deze gelden nog
niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde
examens vervalt het recht op restitutie.

Artikel 8. Vrijwaring
NOVA verkeersopleidingen vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden en materiële en
persoonlijke schade als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede
tijdens het praktijkexamen tenzij; – de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de
instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt; – de cursist tijdens de rijles onder
invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen

beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt; – de cursist een ontzegging van de
rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen. – de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt
of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van NOVA verkeersopleidingen is te allen tijde beperkt tot het bedrag
waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. NOVA
verkeersopleidingen is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de les-overeenkomst.

Artikel 10.Klachten
De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze
ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te
bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar
tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie
van NOVA verkeersopleidingen.

Artikel 11. Bemiddelingsregeling
11.1. Indien er een geschil is ontstaan tussen de cursist en NOVA verkeersopleidingen met
betrekking tot de onderhavige verplichtingen, dan kan de cursist een beroep doen op
bemiddelingsregeling, nadat de cursist zich eerst tot NOVA verkeersopleidingen heeft gewend en
dit niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil.
11.2 Het beroep op bemiddeling dient schriftelijk te worden gedaan binnen een periode van vier
weken nadat het geschil is ontstaan.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan
tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de
vestigingsplaats van

Artikel 13. De privacyverklaring
Bij het vastleggen van persoonsgegevens zal NOVA verkeersopleidingen zich houden aan de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan
wettelijk is toegestaan en worden niet aan derden doorgegeven. NOVA verkeersopleidingen
behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel
wanneer NOVA verkeersopleidingen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch

verzoek/proces, overtreding / misdrijf of een incasso van vorderingen. Daarbij trachten wij altijd
jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
De cursist heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren en/of te verwijderen middels een schriftelijk verzoek aan NOVA verkeersopleidingen.
Voor de uitgebreide privacy verklaring verwijzen wij graag naar onze website of les
overeenkomst.